ALGEMENE VOORWAARDEN

 
 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle in het bestelorder vermelde producten en diensten. De toepassing van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen vermeld op het bestelorder, zullen de bepalingen vermeld op het bestelorder steeds prevaleren.
 2. Definities: De definities van de in het bestelorder vermelde producten en diensten zijn beschikbaar op de website www. powerpanda.be.
 3. Bestelling: Door de ondertekening of aanvaarding van huidig bestelorder sluit de opdrachtgever op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst met PowerPanda BV (“PowerPanda”), met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat 184/41, 2018 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0762.830.170 (RPR Antwerpen). PowerPanda behoudt zich steeds het recht voor om over te gaan tot annulatie van de bestelling of van een deel ervan, om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek of deze van haar partners. PowerPanda behoudt zich tevens het recht voor om, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan haar recht om volledige betaling van de bestelling te vorderen, bij niet volledige betaling van facturen op de vervaldag of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, de bestelling of een deel ervan niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. PowerPanda behoudt zich steeds het recht voor een voorafgaande betaling van de bestelling of een deel ervan te vorderen. PowerPanda kan, te allen tijde en om welke reden ook, een nieuw contractnummer toekennen aan de bestaande overeenkomst, de bestaande overeenkomst per besteld product opsplitsen in verschillende afzonderlijke overeenkomsten of de bestaande overeenkomst met andere overeenkomsten samenvoegen, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de verbintenissen van de partijen. Indien na het afsluiten van een (initiële) overeenkomst een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de in de initiële overeenkomst bestelde producten wordt afgesloten, zal de nieuwe overeenkomst de initiële overeenkomst vervangen voor de in de nieuwe overeenkomst vermelde producten. De nieuwe overeenkomst doet evenwel geen afbreuk aan de initiële overeenkomst met betrekking tot de producten die niet in de nieuwe overeenkomst zijn opgenomen. De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met dezen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.
 4. Prijzen: Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat PowerPanda zich het recht voorbehoudt om de prijs van de bestelde producten en diensten, jaarlijks en per product, eenzijdig te verhogen ten beloop van maximum 4%, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen.
 5. Wijzigingen: De opdrachtgever dient ieder verzoek tot inhoudelijke wijziging van de bestelde producten of diensten schriftelijk aan PowerPanda over te maken. Wijzigingen in print media zullen worden opgenomen vanaf de publicatieperiode die volgt op deze waarin het verzoek tot wijziging aan PowerPanda werd overgemaakt, indien het verzoek tot wijziging uiterlijk 30 kalenderdagen vóór het einde van de publicatieperiode aan PowerPanda werd overgemaakt. Wijzigingen in online media worden door PowerPanda binnen een redelijke termijn doorgevoerd. Wijzigingen doen geen afbreuk aan de lopende overeenkomst. Indien wijzigingen financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is PowerPanda gerechtigd om de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. PowerPanda zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.
 6. Aanvang en Duur: De overeenkomst neemt een aanvang op de datum van ondertekening van het bestelorder De initiële termijn van een overeenkomst wordt steeds vermeld op het bestelorder.
 7. Verlenging en Opzegging: De overeenkomst is van onbepaalde duur. Aan de opdrachtgever wordt het recht toegekend om, indien zijn product dat online werd geplaatst meer dan 1 maand offline is door uitsluitend toedoen van PowerPanda, zijn overeenkomst met betrekking tot het betrokken product (alsook de producten/diensten die onlosmakelijk verbonden zijn met dat product) onmiddellijk stop te zetten. PowerPanda heeft daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: (a) bij faillissement van de opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, (b) indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, (c) bij elke wanprestatie of niet-naleving door de opdrachtgever van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een ingebrekestelling met een regularisatietermijn van vijftien (15) kalenderdagen (d) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en/of producten van PowerPanda en (e) in geval van overmacht, indien de overeenkomst niet langer correct kan worden uitgevoerd.
 8. Uitvoering Overeenkomst: De opdrachtgever aanvaardt dat PowerPanda voor de uitvoering van de overeenkomst derden kan inschakelen. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat PowerPanda en haar partners uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijven. De opdrachtgever erkent dat hij een essentiële verplichting heeft tot medewerking ter realisatie van de bestelling, zoals onder meer het aanleveren van inhoud en gegevens ter publicatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens of opmerkingen niet, laattijdig en/of slechts gedeeltelijk aan PowerPanda zijn verstrekt, heeft PowerPanda het recht om, zonder verder bericht aan de opdrachtgever en met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van de opdrachtgever, over te gaan tot de realisatie van de bestelling aan de hand van de elementen in haar bezit. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na daartoe te zijn aangemaand niet of onvoldoende reageert op de vraag tot het aanleveren van inhoud en gegevens om zijn product aan te maken, kan PowerPanda de onmogelijkheid van uitvoering en de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst vaststellen, onverminderd de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst te eisen. In dat geval zal door de opdrachtgever, ter vergoeding van de schade geleden door PowerPanda, een forfaitair bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het door de opdrachtgever volgens de overeenkomst nog verschuldigde totaalbedrag, onverminderd de mogelijkheid van PowerPanda om haar werkelijke schade en kosten aan te tonen en daarvan vergoeding te vorderen. PowerPanda behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de rubriekindeling, de bladschikking, het formaat, de kleur, het beeldmateriaal, de lay-out en de targetting informatie van de door haar aangeboden producten en de types van advertenties alsook de gehanteerde rubrieken en lettertypes in voormelde producten eenzijdig en te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onder geen enkel beding kunnen worden beschouwd als een wijziging van het voorwerp of de draagwijdte van de tussen partijen bestaande overeenkomst die aldus integraal behouden zal blijven. PowerPanda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in kleur of formaat welke, om technische redenen, tussen de weergave van het aangeboden ontwerp en deze van de uiteindelijke advertentie kunnen voorkomen. Voor Banners ontvangt de opdrachtgever een e-mail met het ontwerp van de Banner. Tenzij de opdrachtgever binnen de 5 daaropvolgende werkdagen zijn opmerkingen aan PowerPanda bezorgt, wordt hij geacht akkoord te gaan met het ontvangen ontwerp. Indien een bij Powerpanda bestelde Video door PowerPanda dient te worden opgenomen, zal de opnameploeg, die in onderaanneming voor PowerPanda werkt, zich slechts éénmaal aanbieden op één door de opdrachtgever opgegeven locatie in België. De opdrachtgever dient persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd te zijn tijdens de opname. De verantwoordelijke voor de planning van de opnameploeg zal de opdrachtgever contacteren teneinde een afspraak (datum en uur) voor de opname vast te leggen, afspraak welke steeds zal bepaald worden op de meest efficiënte wijze in functie van het aantal locaties dat op een bepaalde dag door de opnameploeg dient bezocht te worden. De opname of fotoreportage zal steeds plaatsvinden op weekdagen, tussen 8 uur en 18 uur, uitgezonderd feestdagen. Indien, om welke reden ook, direct of indirect te wijten aan de opdrachtgever, de opname niet kan worden gerealiseerd of indien de opdrachtgever de afspraak voor de opname minder dan 48 uren ervoor annuleert, zal de opdrachtgever toch gehouden zijn om het volledige gefactureerde bedrag voor de Video te voldoen. Een ontwerp van de Advertentie- of Bedrijfsvideo zal ter goedkeuring door de opdrachtgever online geplaatst worden. Indien de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen op het ontwerp formuleert binnen een termijn van 5 daaropvolgende werkdagen nadat PowerPanda hem op de hoogte gesteld heeft van het feit dat het ontwerp online geplaatst is, zal hij verondersteld worden het ontwerp aanvaard te hebben. PowerPanda behoudt zich het recht voor om te allen tijde zelf nodige of nuttige wijzigingen aan te brengen aan door haar ontwikkelde producten.
 9. Facturatie: Aan de opdrachtgever zal een factuur worden verzonden binnen 7 werkdagen van de afgeleverde dienst. De factuur is steeds betaalbaar uiterlijk op de veertiende dag na de factuurdatum, tenzij anders is bepaald op de factuur. PowerPanda behoudt zich evenwel steeds het recht voor om zowel het tijdstip als de frequentie van de facturatie te wijzigen. In geval van laattijdige betaling zal, zonder enige verdere ingebrekestelling, van rechtswege zowel een verwijlinterest van 1.5 % per maand als een vaste administratieve kost van 12,50 EUR verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 50 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten. PowerPanda behoudt zich het recht voor om betalingen bij voorrang aan te rekenen op eerder onbetaald gebleven facturen. In geen geval mogen vertegenwoordigers betalingen in speciën ontvangen. Indien de opdrachtgever één of meerdere facturen niet volledig betaalt binnen een termijn van 45 dagen na factuurdatum, heeft PowerPanda bovendien het recht om het volledige nog verschuldigde bedrag onder de overeenkomst onmiddellijk op te eisen. Naast de reeds ontvangen facturen, zal de opdrachtgever bijgevolg tevens de saldofactuur moeten betalen die PowerPanda hem zal toezenden. Deze saldofactuur vermeldt het nog openstaande saldo onder de overeenkomst, vermeerderd met de verschuldigde interesten en kosten en dient te worden betaald binnen een termijn van 10 dagen na de factuurdatum. De aangekochte producten/diensten zullen verder worden geleverd/verstrekt tot op het einde van de overeenkomst. In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is. Indien de opdrachtgever meent een vordering tegen PowerPanda te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.
 10. Geheimhouding en Verwerking, Persoonsgegevens: Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG). PowerPanda treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de principes en bepalingen uit de AVG die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking. In het privacybeleid van PowerPanda (https:// powerpanda.be/privacy-policy/) zijn onder meer terug te vinden: een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die PowerPanda als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en de doeleinden van deze verwerkingen, alsook de manier waarop natuurlijke personen hun rechten kunnen uitoefenen onder AVG. PowerPanda behoudt zich het recht voor om de gegevens van de opdrachtgever mee te delen aan commerciële partners van PowerPanda en om de naam van de opdrachtgever te gebruiken in haar publiciteit en als referentie en deze als zodanig openbaar te maken gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Intellectuele eigendom: PowerPanda behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de door haar geleverde producten en diensten evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen. De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert of aan PowerPanda overmaakt en geeft een gratis licentie aan PowerPanda om deze te gebruiken en te bewerken. Indien door de opdrachtgever of PowerPanda aangeleverde foto’s, beelden of muziek die worden gebruikt in een product of dienst van PowerPanda een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt PowerPanda zich het recht voor om de betreffende foto’s, beelden of muziek te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. PowerPanda is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek.
 12. Communicatie en rapportering: PowerPanda behoudt zich de mogelijkheid voor om het contract en diens bijlagen, evenals alle briefwisseling die zij ontvangt en verstuurt, op te nemen op welke elektronische drager ook, via welk procédé ook en deze uitsluitend te bewaren op voornoemde dragers. Behoudens tegenbewijs ten laste van de opdrachtgever, zullen de zo gerealiseerde kopieën op elektronische drager, evenals de afdrukken hiervan, geacht worden conform te zijn aan de originele documenten en eenzelfde bewijskracht te hebben als deze. Tenzij de opdrachtgever zich hiertegen heeft verzet, behoudt PowerPanda zich tevens het recht voor om telefonische bestellingen op om het even welke elektronische drager op te nemen en voor bewijsrechtelijke doeleinden aan te wenden.
 13. Klachten: Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend ten laatste 60 kalenderdagen na de levering van de dienst of de publicatie of de inlassing in het betrokken product van PowerPanda. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de afhandeling van zijn klacht door PowerPanda, kan hij zijn klacht voorleggen aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.
 14. Aansprakelijkheid: Uitsluitend de opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor (i) de inhoud van de internetsites die op zijn verzoek door PowerPanda worden ontwikkeld en/of die via zijn advertentie op één van de internetsites van PowerPanda of van haar partners kunnen worden geraadpleegd en (ii) de naleving van de toepasselijke wetgeving, reglementering, regelgeving, deontologische codes enz. Indien de opdrachtgever onwettige, schadelijke of ongewenste inhoud vaststelt, dient hij PowerPanda hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de betreffende inhoud zich op haar internetsites bevindt, zal PowerPanda deze vervolgens zo snel mogelijk verwijderen. De verantwoordelijkheid van PowerPanda beperkt zich echter tot het verwijderen van de inhoud na een melding door de opdrachtgever of een derde. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de E-commerce module, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de producten, en de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetsbepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument en de verkoop op afstand. PowerPanda kan niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever indien er door een technisch of ander probleem met de E-commerce module tijdelijk geen bestellingen kunnen worden geplaatst. PowerPanda is voor de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid. PowerPanda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de producten en/of diensten die ze aanbiedt. PowerPanda is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de opdrachtgever, hulppersonen en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. PowerPanda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, muziek of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Wanneer producten worden verkocht via een internetsite ontwikkeld door PowerPanda, zal PowerPanda geen partij zijn in de verkoopovereenkomst en kan PowerPanda niet aansprakelijk worden gehouden indien één van de partijen van de verkoopovereenkomst zijn verplichtingen niet nakomt. Enkel de opdrachtgever zal aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade met betrekking tot en/of veroorzaakt door de producten. In geen geval kan PowerPanda aansprakelijk worden gehouden voor een gebrekkige, laattijdige of ontbrekende levering van de producten of voor enige schade aan of veroorzaakt door de producten. PowerPanda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen in verband met de bestelling of de betaling van de producten. Indien PowerPanda tekort zou schieten aan haar contractuele verplichtingen en indien PowerPanda aansprakelijk zou worden gehouden voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde (over een periode van 12 maanden) van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Schade waarvoor PowerPanda op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de opdrachtgever deze binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan meedeelt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder had kunnen melden.
 15. Toepasselijk recht en forumkeuze: Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen, 8ste kanton), zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten. PowerPanda behoudt zich echter het recht voor vrij te kiezen voor de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de opdrachtgever.
 16. Slotbepalingen: Geen der partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst tussen PowerPanda en de opdrachtgever zijn slechts geldig in zoverre deze tussen de partijen schriftelijk werden overeengekomen. PowerPanda behoudt zich het recht voor om, mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn twee (2) weken na de kennisgeving, tenzij de opdrachtgever zich hiertegen schriftelijk verzet binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving. In dit geval blijven de bestaande Algemene Voorwaarden van toepassing uiterlijk tot het einde van de lopende termijn. Indien een bepaling in het bestelorder of in de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft PowerPanda het recht om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benaderd.
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op PowerPanda’s algemene voorwaarden, die onverkort gelden tenzij waar de algemene voorwaarden strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden.

 

Website Smart, Website Genius & Website Expert

 
 1. Wederverkoopovereenkomst: PowerPanda heeft een overeenkomst afgesloten met een externe partner (de “Partner”) teneinde haar opdrachtgevers kwalitatieve websites te kunnen aanbieden, waarvan de opmaak wordt geoptimaliseerd afhankelijk van het apparaat waarop de website wordt weergegeven. De software die door deze Partner wordt aangereikt, is en blijft de eigendom van de Partner. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van de Partner te respecteren en geen handelingen te stellen die daaraan enige afbreuk zouden kunnen doen. Om de opdrachtgever toe te laten om op zijn website een aantal extra functionaliteiten te voorzien, die niet beschikbaar zijn in de software van de Partner zelf, werkt de Partner samen met volgende derde partijen: Google Analytics (analyse en rapportering), Google Maps (kaart), Combell (domeinnamen), Simple SSL (SSL certificaten) (de “Derde Partijen”). De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de specifieke regels die gelden voor de platformen van dergelijke Derde Partijen, te allen tijde te respecteren. Eventuele kostenverhogingen die door deze Derde Partijen (via de Partner) worden aangerekend aan PowerPanda, kunnen steeds worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
 2. Samenwerkingsplicht: De opdrachtgever is verplicht om steeds alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan PowerPanda alle nodige gegevens/informatie te bezorgen die vereist zijn om de website te ontwikkelen (de “Gegevens”). Zodra de website klaar is, zal aan de opdrachtgever een testversie worden overgemaakt. De opdrachtgever dient eventuele opmerkingen op deze testversie aan PowerPanda over te maken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de testversie. Indien PowerPanda geen reactie ontvangt binnen voornoemde termijn, zal de testversie geacht worden te zijn goedgekeurd, waarna deze online zal worden geplaatst. Aan de opdrachtgever wordt slechts éénmalig het recht toegekend om wijzigingen aan te brengen aan zijn ontwerp van website. Indien de opdrachtgever het ontwerp meerdere malen wenst aan te passen, zullen er extra kosten worden aangerekend. Uitsluitend de opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle Gegevens die op zijn verzoek, dan wel door de opdrachtgever zelf, op de website worden geplaatst. Uitsluitend de opdrachtgever zal instaan voor alle eventuele schade die deze Gegevens zouden berokkenen aan PowerPanda/derde partijen. De opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat zijn website de nodige juridische documenten/vermeldingen/ gegevens bevat, zodat deze volledig in overeenstemming is met Belgisch recht. Zo dienen websites via dewelke persoonsgegevens worden verzameld bijvoorbeeld een privacy policy te bevatten. PowerPanda raadt de opdrachtgever aan om hiervoor een expert te raadplegen.
 3. Gebruik van de Gegevens: De opdrachtgever geeft PowerPanda alsook haar Partner het recht om de Gegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Aan de Derde Partijen wordt door de opdrachtgever een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht verleend op de aangeleverde Gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om deze Gegevens te publiceren en te verspreiden op hun platform.
 4. Gebruik van de website en /of de mailboxen: De opdrachtgever dient de website en de mailboxen (bestaande uit het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket: een mailbox (e-mailadres), OneDrive opslagruimte en toegang tot Office Online), steeds te gebruiken/te beheren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zal zich onthouden van enige acties of handelingen die PowerPanda, dan wel de eindgebruiker, op enige manier (zouden) kunnen schaden. De opdrachtgever verbindt zich er bovendien toe om de specifieke regels die gelden voor het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, te allen tijde te respecteren. Deze kunnen worden teruggevonden via de volgende link: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=617101 De opdrachtgever bevestigt geïnformeerd te zijn over het feit dat de opslagruimte die hem wordt toegekend in het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, beperkt is. Indien de toegekende opslagruimte wordt overschreden zal de opdrachtgever niet langer e-mails kunnen verzenden, zonder dat PowerPanda daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het e-mailadres mag overigens in geen geval worden gebruikt om grote hoeveelheden e-mails (in bulk) te verspreiden. De website wordt aan de opdrachtgever aangeboden teneinde hem een digitaal uithangbord te verstrekken voor zijn business, zodat hij zijn diensten/producten (ook) online kan promoten. De opdrachtgever mag de website niet gebruiken voor enige andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van PowerPanda. Zo kunnen activiteiten op de website die de server onredelijk zwaar belasten of die misbruik maken van de toegestane bandbreedte bijvoorbeeld niet getolereerd worden. Indien PowerPanda redelijke aanwijzingen heeft dat bovenstaande principes niet (correct) worden nageleefd, heeft PowerPanda het recht om, naar eigen inzicht (i) de website onmiddellijk aan te passen, offline te halen of de toegang tot de website te beperken zodat een normale service kan worden gegarandeerd en/of (ii) het e-mailadres en andere diensten aangeboden binnen het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket onmiddellijk buiten werking te stellen.
 5. Eigendom van de website: De website die wordt ontwikkeld op vraag van de opdrachtgever (alsook alle daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten, enz.) blijft steeds eigendom van PowerPanda.
 6. Aansprakelijkheid van PowerPanda: De maximale aansprakelijkheid van PowerPanda onder deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het concrete schadegeval waarvoor schadevergoeding wordt gevorderd. PowerPanda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever zou lijden door: (i) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van zijn website (dan wel de externe platformen waarop zijn/haar gegevens worden gepubliceerd) of (een deel van) het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, (ii) een gebrekkige of laattijdige dienstverlening door de Derde Partijen, iii) virussen, ongewenste e-mail, indringers via onbewaakte poorten of andere informatica – criminaliteit vanwege derden, (iv) verlies van gegevens die de opdrachtgever heeft overgemaakt aan PowerPanda, (v) verlies van gegevens die de eindgebruiker aan de opdrachtgever heeft doorgestuurd (vb. via het contactformulier), en (vi) het niet naleven van de toepasselijke wetgeving (waaronder de privacy wetgeving).
 7. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever: De opdrachtgever verbindt zich ertoe om, bij niet naleving van voornoemde bijzondere voorwaarden, PowerPanda volledig te vrijwaren voor enige schade die het bedrijf hierdoor zou lijden.
 

Domeinnaam registratie en/of beheer

 
 1. Registratie: De opdrachtgever geeft PowerPanda de opdracht om de domeinnaam vermeld tijdens het intake gesprek, te registreren. PowerPanda zal de gekozen domeinnaam op verzoek van de Opdrachtgever registreren onder de voorwaarden die door de officiële agent worden opgelegd. Na registratie wordt PowerPanda de exclusieve eigenaar van de domeinnaam. De registratie geldt voor één jaar lopende vanaf de datum van de registratie en wordt jaarlijks vernieuwd, tenzij deze dienst tijdig door de opdrachtgever wordt opgezegd. PowerPanda kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de registratie van de domeinnaam door een derde, als die vrijkomt ingevolge het niet-verlengen van de domeinnaam. De opdrachtgever geeft zijn uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van de domeinnaam. De opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk over de nodige rechten te beschikken voor de registratie van de domeinnaam en garandeert bovendien dat de domeinnaam geen intellectuele eigendomsrechten noch enige andere rechten van derden schendt. De opdrachtgever vrijwaart PowerPanda voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de directe of indirecte schending van hun intellectuele eigendomsrechten of andere belangen die betrekking hebben op de door PowerPanda geregistreerde domeinnaam. Daarnaast verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk de eventuele procedurekosten die PowerPanda dient te maken als gevolg van een onrechtmatige registratie van de domeinnaam of een eventuele inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten, volledig op zich te nemen.
 2. Beheer: Op verzoek van de opdrachtgever wordt het beheer van een domeinnaam overgedragen aan PowerPanda. PowerPanda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de overdracht van de domeinnaam niet mogelijk blijkt te zijn of slechts laattijdig of met vertraging kan gebeuren. In deze laatste gevallen kan de opdrachtgever de kosten die hem werden aangerekend voor de overdracht dan ook niet terugvorderen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de domeinnaam te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en zich niet in te laten met illegale, frauduleuze of enige andere (strafbare) praktijken die de rechten van derden kunnen schenden of schaden. Zo dient de opdrachtgever onder meer, afhankelijk van de extensie van de domeinnaam, de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (alsook alle eventuele updates daarvan), na te leven: ‘.be’ domeinnaam: https://www.dnsbelgium.be/nl/algemene-voorwaarden-be-domeinnamen domeinnaam: https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en ‘.eu’ domeinnaam: https://eurid.eu/en/my-eu/ PowerPanda heeft het recht haar dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever onmiddellijk (en zonder voorafgaandelijke kennisgeving) stop te zetten, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de opdrachtgever zich niet houdt aan voornoemde verplichting. De opdrachtgever vrijwaart PowerPanda voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de directe of indirecte schending van hun rechten of belangen die voortvloeien uit het gebruik van de domeinnaam door de opdrachtgever. Daarnaast verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk de eventuele procedurekosten die PowerPanda dient te maken als gevolg van zijn onrechtmatig gebruik van de domeinnaam, volledig op zich te nemen.
 

Advertenties

 
 1. Wederverkoopovereenkomst: PowerPanda heeft een overeenkomst afgesloten met een externe partner (de “Partner”) met het oog op de wederverkoop van een aantal producten, die de opdrachtgever (onder meer) de mogelijkheid bieden om de gegevens die met betrekking tot zijn/haar bedrijf worden gepubliceerd op verschillende platformen en sociale media te updaten, te optimaliseren en te synchroniseren. De Partner is geen partij bij de overeenkomst tussen PowerPanda en de opdrachtgever en iedere aansprakelijkheid van de Partner ten aanzien van de opdrachtgever is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de samenwerking met de Partner een einde zou nemen, PowerPanda een gelijkaardig product kan aanbieden met gelijkaardige functionaliteiten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst stop te zetten of een vergoeding daarvoor te eisen.
 2. Door de opdrachtgever aan te leveren gegevens: PowerPanda kan het product enkel aanbieden indien de opdrachtgever aan PowerPanda minimaal de volgende gegevens verstrekt: (i) handelsbenaming, (ii) sector waarin de opdrachtgever actief is, (iii) volledig adres, (iv) telefoonnummer, (v) e-mail adres en (vi) twee foto’s, dan wel één foto en één logo. De opdrachtgever dient PowerPanda ook toelating te geven om bestaande GMB (Google My Business) en Facebook pagina’s mee te beheren. De opdrachtgever waarborgt dat de gegevens die hij/zij aan PowerPanda bezorgt (hierna de “Gegevens”) correct zijn en dat ze geen inbreuk maken op enige rechten (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) van derden. De opdrachtgever verzekert bovendien dat hij geen gegevens zal aanleveren die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend of haatdragend zijn. In voorkomend geval zullen deze gegevens onmiddellijk worden verwijderd. Indien de opdrachtgever gegevens aanlevert die dienen te worden gepubliceerd op sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook of Foursquare, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de specifieke regels van deze platformen. Bij een eventuele schending van deze clausule zal de opdrachtgever PowerPanda volledig vrijwaren voor enige schade die PowerPanda hierdoor zou lijden.
 3. Gebruik van de Gegevens: De opdrachtgever geeft PowerPanda en haar Partner het recht om de Gegevens te gebruiken in het kader van de overeenkomst en geeft de Partner alsook alle andere partijen waarmee deze Partner samenwerkt in het kader van het online beheer van uw bedrijfsgegevens een niet-exclusief, kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht op de aangeleverde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om deze gegevens te publiceren en te verspreiden.
 4. Samenwerkingsplicht: De opdrachtgever is verplicht om steeds alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. PowerPanda zal de opdrachtgever, indien nodig, contacteren voor bijkomende informatie/input om het programma live te zetten. Indien dit, ondanks herhaalde pogingen van PowerPanda (maximum 3) niet lukt omwille van redenen te wijten aan de opdrachtgever, kan PowerPanda in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een niet-correcte of onvolledige weergave van de Gegevens.
 5. Uitsluiting van aansprakelijkheid: PowerPanda kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever zou lijden door het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de platformen waarop zijn/haar Gegevens worden gepubliceerd
 

Search Engine Ads (SEA) & Social Ads

 
 1. Voorwerp: De aankoop van SEA geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om online te adverteren op www.google.be/ of op andere websites, afhankelijk van de keuze van het pakket. De aankoop van Social Ads geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om online te adverteren op Facebook/Instagram.
 2. Bestelling: De opdrachtgever verzekert dat hij geen andere online adverteringscampagne heeft bij Google (bij aankoop van SEA) of bij Facebook/Instagram (bij aankoop van Social Ads) over hetzelfde onderwerp op hetzelfde domein. Op het bestelorder wordt (onder meer) het totale bedrag aangegeven dat maandelijks zal worden besteed aan SEA/Social Ads. Van het totale bedrag dat door de opdrachtgever wordt aangekocht, wordt het merendeel effectief gespendeerd aan online advertenties. Een ander deel vormt de management fee die dient te worden betaald aan PowerPanda.
 3. Uitvoering: De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Social Ads campagnes kunnen enkel worden uitgevoerd indien de opdrachtgever een Facebook bedrijfspagina heeft en bereid is om PowerPanda toegang te verlenen tot deze pagina. Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan PowerPanda overgemaakte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Bij aankoop van SEA / Social Ads ontvangt de opdrachtgever een campagnevoorstel van zijn digitale expert. Indien deze hierop geen opmerkingen ontvangt binnen een termijn van 5 werkdagen, wordt de campagne live gezet, zoals opgenomen in het campagnevoorstel. PowerPanda verbindt zich ertoe om, tijdens de looptijd van de campagne, het volledige aangekochte budget te spenderen. Niet volledig gespendeerde budgetten worden overgedragen naar de volgende maand waarin de campagne loopt. Aangekochte SEA / Social Ads  campagnes met een looptijd van minimaal 6 maanden, kunnen op verzoek van de opdrachtgever éénmalig en gedurende een periode van maximaal 1 maand worden gepauzeerd, zonder dat de looptijd van de campagne wordt verlengd. Het campagnebudget kan worden opgebruikt in de maand(en) volgend op de pauze. Campagnes kunnen niet worden gepauzeerd in de eerste of de laatste maand van de campagne. PowerPanda heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat PowerPanda uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft. De termijnen voor de voltooiing van de verplichtingen bepaald in de overeenkomst zijn slechts indicatief. Alle account- en campagnedata is en blijft steeds de exclusieve eigendom van PowerPanda. Deze data zal op het einde van de overeenkomst dan ook niet worden overgemaakt aan de opdrachtgever.
 4. Rapportering: De rapportering door PowerPanda aan de opdrachtgever vindt op maandelijkse basis plaats. De in de rapportering van PowerPanda genoemde bedragen of aantallen zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Wijzigingen: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen PowerPanda en de opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is PowerPanda gerechtigd de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. PowerPanda zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.
 6. Aansprakelijkheid: De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat PowerPanda niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat PowerPanda in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van PowerPanda en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid. Wat betreft Social Ads is PowerPanda niet verantwoordelijk als Facebook de advertentie weigert of specifieke aanpassingen eist. Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van het advertentiebeleid van Facebook/Instagram, zie https://www.facebook.com/policies/ads/.

 

Search Engine Optimization

 
 1. Voorwerp: Bij aankoop van een SEO pakket zorgt PowerPanda voor de (SEO) optimalisatie van uw website. De specifieke diensten die worden verleend zijn afhankelijk van het pakket dat de opdrachtgever aankoopt.
 2. Uitvoering: Wat betreft de uitvoering van de SEO campagne gaat PowerPanda een middelenverbintenis aan (vb. op vlak van keyword ranking of verkeer naar de website) en geen resultaatsverbintenis. PowerPanda zal de SEO campagne enkel kunnen uitvoeren indien (i) de website over een Content Management System beschikt waarop PowerPanda SEO kan toepassen en (ii) indien de klant bereid is om aan PowerPanda de login gegevens van zijn website te bezorgen. Meer algemeen is de opdrachtgever verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. PowerPanda heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Rapportering: De frequentie en inhoud van de rapportering is afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen SEO pakket. De in de rapportering van PowerPanda genoemde bedragen of aantallen zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Wijzigingen: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen PowerPanda en de opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is PowerPanda gerechtigd de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. PowerPanda zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.
 5. Aansprakelijkheid: De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden is van toepassing. PowerPanda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de website van de opdrachtgever tijdelijk offline is. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat PowerPanda in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van PowerPanda en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid
 

Booking

 
 1. Voorwerp: De Opdrachtgever kan bij PowerPanda Booking kopen. Dit product omvat een online tool (die eventueel wordt toegevoegd aan de website), die eindgebruikers van de website toelaat om online afspraken te maken en die de opdrachtgever (onder meer) toelaat zijn klantenbestand beter te beheren.
 2. Samenwerkingsplicht: De opdrachtgever is verplicht om steeds alle nodige medewerking te verlenen en informatie te verstrekken die noodzakelijk is om het Booking product op te zetten.
 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Er worden geen garanties verstrekt met betrekking tot de online tool. De software wordt ter beschikking gesteld “as is”. PowerPanda kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou voortvloeien uit: (i) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de software, bijvoorbeeld door technische problemen, onderhoudswerken, enz; (ii) mogelijke defecten in de software; (iii) verlies van data die werd ingevoerd in de software
 

Video

 
 1. Toestemming: De opdrachtgever bevestigt dat hij van alle personen die herkenbaar in beeld worden gebracht in de Advertentie- of Bedrijfsvideo de expliciete toestemming heeft ontvangen voor de opname en het verdere gebruik daarvan.
 2. Uitsluiting van aansprakelijkheid: PowerPanda sluit iedere aansprakelijkheid uit die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houdt met de (inhoud van de) opgenomen video.